LABORATORIOKOKEET, TEOLLISET TESTIT  JA KARAKTERISOINTI

ICTPOLin toimintayksikköjen varustustaso mahdollistaa yleisesti käytettyjen kansainvälisten standardien (ISO, ASTM, DIN, NF, NP) mukaisten testien suorituksen, nimenomaan laadun tarkkailun ja polymeeristen materiaalien tarjoaman hyödyn näkökulmasta. ICTPOL instituutin  laboratoriot kykenevät tarjoamaan ratkaisuja, asiakkaiden toivomusten mukaisesti, materiaalien identifioinnin ja karakterisoinnin,  teknisten analyysien, standardisoinnin ja uusien tuotteiden kehittelyn alalla.

Teollisuuden tilaamat testit koskevat useimmiten seuraavia aihepiirejä:

MEKAANISET OMINAISUUDET

Lopputuotteiden ja raaka- aineiden mekaaninen käyttäytyminen. 

 • Kovuus

 • Veto

 • Taipuminen

 • Iskulujuus

 • Lävistyslujuus ja repäisylujuus

 • Puristuslujuus

 • Viskositeetti

 • Väsymiskestävyys

 • Kimmoisuus

 • Kulutuskestävyys

 • Murtovetolujuus

OPTISET OMINAISUUDET

Materiaalien optisten ominaisuuksien ja niiden ulkomuodon analysointi: väri, läpinäkyvyys, kiilto, UV:n esto-ominaisuudet, jne.

 • Kiillon, kirkkauden ja läpinäkyvyyden määritys

 • Refraktio

 • Kolorimetria

 • UV-VIS Absorptiospektrofotometria  

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Polymeerien käyttäytymisen tutkimus sähkökenttien ja -virtojen läheisyydessä

 • Sähkönjohtokyky

 • Ominaisvastus

 • Dielektrinen vakio

 • Dielektrinen häviökerroin

 • Dielektrinen relaksaatio

 

TERMISET JA TERMOMEKAANISET OMINAISUUDET

Polymeerien käyttäytymisen tutkimus eri lämpötiloissa ja lämpötilasykleissä, termisen hajoamisen ja kiteytymisasteen tutkimus; materiaalin fuusio-, kiteytymis-, pehememis- ja  verkkoutumislämpotilan tutkimus. 

 • Korkea kuumataivutuslämpotila  (HDT)

 • Pehmenemispiste (VICAT)

 • Fuusio lämpotila.  Dimensiostabiliteetti.

 • Lineaarinen laajenemiskerroin

 • Lämmönjohtavuus

 • Lämpöhajoamistestit

  

KEMIALLISET KOKEET

Polymeerien, sekapolymeerien (l. kopolymeerien), sekoitteiden ja erilaisten yhdistelmien kemiallinen identifikaatio ja karakterisointi; vesipitoisuuden määrittely, kemiallinen stabiilius; kemiallisen koostumuksen ja polymeeriketjujen säännöllisyyden analyysi, haarautumien lukumäärä; reaktioiden tutkimus ja niiden kinetiikka, jne.

 • Kaasukromatografia

 • Nestekromatografia (HPLC)

 • Kaasu-nestekromatografia ja massan detektointi 

 • Massaspektroskopia

 • UV-VIS spektroskopia

 • Infrapunaspektroskopia

 • Ydinmagneettinen korkea resoluutio resonanssi-spektroskopia kiinteille je nestemäisille aineille.

FYSIKAALINEN JA MAKROMOLEKYYLINEN KARAKTERISOINTI

Polymeerien fyysisten ominaisuuksien, kuten rakenteen ja morfologian, pinnan ilmiöiden, makromolekyylisen massan ja tilastollisen jakauman tutkimukset, mineraalisten lujitteiden jakaantumisen analyysit; kaasunpitävyys ja sen asteen määrittely  (happi, höyry, hiilidioksiidi) jne.

 • Tiheys

 • Geelikromatografia (GPC)

 • Erilaisten liuosten viskometrit

 • Morfologinen karakterisointi optisen ja elektronisen mikroskoopin avulla.

 • Painopitoisuuden määritys

 • Lisäaineiden jakaantumisen analyysi

 • Puolikiteytyneiden rakenteiden analyysi

 • Kaasujen läpäisevyystestaus (permeabiliteettitestaus)

 • Veden absorptio

KEINOTEKOISET VANHENEMISTESTIT

Polymeerien kestävyystestit erilaisissa ympäristöissä, kuten korkeissa lämpötiloissa, säännellyn kosteuden olosuhteissa, UV-resistanssi, jne.

 • Vanhenemisprosessien tutkimus

 • Vanheneminen ksenonlampun käytön ja erilaisten simulaatioiden avulla.

 

AINETTA RIKKOMATTOMAT KOKEET

Heterogeenisten materiaalien tutkimus ja sisäinen karakterisointi ainetta rikkomattomin menetelmin. Virheiden ja halkeamien analyysi ja diagnoosi.

 • NMR mikroskopia

 • Akustinen emissio

 • Ultraäänikokeet scanning menetelmällä

 

REOLOGISET TESTIT

Teollisen tuotannon prosessien optimisointiin tähtäävät mekaaniset erikoiskokeet. 

 • Sulaindeksi (MFI)

 • Virtauskäyrä useille leikkausnopeuksille

 • Normaalit jännitteet

 • Vulkanisointikäyrät ja hyytelöitymispisteiden määrittely

 • Dynaamis-mekaanisten ominaisuuksien määrittely

 • Elastisuuden  määrittely

 • Prosessin aikavälien määrittely