LABORATORIETEST, TEKNISKE UNDERSØKELSER OG KLASSIFISERING

ICTPOLs operative enheter er utstyrt på en slik måte at de kan utføre tests og analyser i samsvar med de internasjonale standarder som vanligvis finner anvendelse (ISO, ASTM, DIN, NF, NP), med spesiell betydning for kvalitetssikring og polymeriske materialers egenskaper. ICTPOLS laboratorier er i stand til å fremlegge løsninger når det gjelder slike kundebehov som identifisering og klassifisering av materialer, tekniske diagnoser, standardisering og utvikling av nye produkter.

 Nedenfor stilles det opp en liste over noen av de test som industrien har størst behov for:

MEKANISKE EGENSKAPER
Sluttproduktenes eller råmaterialenes mekaniske atferd
 • Hardhet
 • Trekkevne
 • Bøyelighet
 • Slagbestandighet
 • Bestandighet mot punktering og rivning
 • Kompresjon
 • Flyteevne
 • Materialtretthet
 • Elastisitet
 • Slitasje
 • Strekkstyrke

OPTISKE EGENSKAPER

Analyse av materialers optiske egenskaper og deres utseende Farge, transparens, glans, sperreegenskaper mot UV-stråler etc.

 • Bestemmelse av glans, uklarhet og transparens

 • Brytningsindeks

 • Kolorimetri

 • Spektrofotometri absorpsjon synlige UV

ELEKTRISKE EGENSKAPER

Studie av polymerers atferd i nærvær av elektriske felt og strømmer.

 • Ledeevne

 • Spesifikk motstand

 • Dielektrisitetskonstant

 • Dielektrisk dissipasjonsfaktor

 • Dielektrisk relaksasjon

 

TERMISKE OG TERMOMEKANISKE EGENSKAPER

Studie av polymerers atferd ved forskjellige temperaturer eller temperatursykluser, termisk nedbrytning og krystallinitet, bestemmelse av den temperaturen der fusjon, krystallisasjon, mykning (forglassing) fornetning eller herding finner sted.

 • Avbøyning under belastning, temperatur (HDT)

 • Temperatur der oppmykning finner sted (VICAT)

 • Punkt der fusjon finner sted Målbestandighet

 • Lineær utvidelseskoeffisient

 • Varmeledeevne

 • Tester med hensyn til termisk nedbrytning

KJEMISKE TESTER

Kjemisk klassifisering og identifisering av polymerer, kopolymerer, blandinger og formuleringer, bestemmelse av vanninnhold, kjemisk stabilitet, analyse av sammensetning og regelmessigheten av polymeriske kjeder, antall avgreninger, studie med hensyn til reaksjoner og kinetikk etc.

 • Gasskromatografi

 • Væskekromatografi med massedetektor

 • Gass-væskekromatografi med massedetektor

 • Massespektroskop

 • Synlig UV spektroskopi

 • Infrarød spektroskopi

 • Høyoppløselig kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi for faste stoffer og væsker

FYSIKALSK OG MAKROMOLEKULÆR KLASSIFISERING

Studier av polymerers fysiske karakteristika , som f.eks. struktur og morfologi, overflateeffekter, makromolekylær masse og statistisk fordeling, fordelingsanalyse for forsterkende mineraler, bestemmelse av gassperringsnivåer (oksygen, damp, dioksid karbon) etc.

 • Densitet

 • Gelpenetrasjon kromatografi (GPC)

 • Forskjellige løsningsmidlers viskositet 

 • Morfologisk klassifisering ved elektronisk og optisk mikroskofi:

 • Bestemmelse av ladeinnhold  

 • Analyse av additivenes spredning

 • Analyse av semikrystalline strukturer

 • Bestandighet mot penetrasjon av gasser (gjennomtrengelighetstester)

 • Vannabsorbsjon

TESTS AV KUNSTIG ELDING (FORVITRING)

Studie over polymeriske materialers bestandighet i forskjellige omgivelser, motstandsdyktighet mot UV-stråler, økte temperaturer, kontrollert fuktighet etc.

Studie av aldringsprosesser

 • Aldring grunnet bruk av xenonlamper og simulering av forskjellige betingelser i omgivelsene

 

IKKE-DESTRUKTIVE TESTER

Studie og intern klassifisering av heterogene materialer uten destruksjon Analyse og diagnose av defekter, frakturer etc.

 • NMR mikroskopi

 • Lydemisjoner

 • Skanningstests med ultralyd

 

FLYTETESTER 

Mekaniske tests med den spesifikke målsetning å optimere prosessbetingelsene i produksjonsenhetene.

 • Flyteinteks (MFI)

 • Flytekurver for et stort omfang av skjærspenning

 • Normale spenninger

 • Vulkaniseringskurver og bestemmelse av gelpunkter

 • Bestemmelse av dynamisk-mekaniske egenskaper

 • Bestemmelse av elastisitetsegenskaper

 • Bestemmelse av operative prosessvinduer